BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Komunikat dotyczący zwrócenia szczególnej uwagi na miejsca, w których potencjalnie mogą być porzucone bądź gromadzone bez zezwolenia odpady.

Megafon na niebieskim tle.

Szanowni Państwo!

Dotyczy: zwrócenia szczególnej uwagi na miejsca, w których potencjalnie mogą być porzucone bądź gromadzone bez zezwolenia odpady.

Wspólne dobro – jakim jest środowisko — wymaga naszego zaangażowania w jego ochronę, w szczególności zapobiegania występowaniu szkód w środowisku. W ostatnim czasie nasilił się proceder — na który pragnę zwrócić szczególną Państwa uwagę – porzucania odpadów niebezpiecznych w miejscach nie przeznaczonych na ten cel. Ofiarą tego przestępczego procederu padają bezpośrednio właściciele: gruntów, hal, magazynów, którzy wynajmują nieruchomość i dopiero, kiedy najemca zalega z opłatami, dowiadują się, że na ich terenie znajduje się magazyn niebezpiecznych odpadów, którego koszt uprzątnięcia może wynieść nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Najczęściej okazuje się, że podmiot odpowiedzialny za nawiezienie odpadów jest nie do ustalenia, a obowiązek uprzątnięcia i przywrócenia środowiska do stanu pierwotnego spada na samorządy gminne.

Pośrednimi ofiarami tego typu praktyk są środowisko naturalne oraz lokalne społeczności, które w przypadku rozszczelnienia pojemników mogą być narażone na odziaływanie toksycznych substancji. Z tego względu zwracam się do Państwa z prośbą o monitorowanie podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami na Państwa terenie, a także zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca, w których potencjalnie mogą być porzucone, bądź gromadzone bez zezwolenia odpady. Apeluję o zwracanie uwagi na wszystkie wzbudzające podejrzenia działania (np. wzmożona liczba transportów ciężarowych jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieruchomości położonych z dala od zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych oraz pojawienie się na ich terenie różnego rodzaju beczek i pojemników). W przypadku stwierdzenia takiego faktu należy niezwłocznie poinformować organy kontrolne i ścigania.

Ponadto zwracam się do Państwa o rozważenie rozpowszechnienia powyższych informacji wśród mieszkańców, a także o zaapelowanie o zachowanie dalece idącej ostrożności przy zawieraniu umów najmu nieruchomości, dokładne weryfikowanie firm,
z którymi zawierane będą umowy oraz regularne kontrolowanie wynajmowanych powierzchni, czy gruntów.

Zgodnie z ustawą o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. W przypadku, gdy nie uda się odnaleźć podmiotu, który zdeponował nielegalnie odpady, obowiązek usunięcia odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości (jako władającym powierzchnią ziemi), który musi ponieść całkowity koszt ich uprzątnięcia i unieszkodliwienia. Dopiero w przypadku wskazania podmiotu odpowiedzialnego za magazynowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym właściciel nieruchomości może być zwolniony z obowiązku usunięcia odpadów. Tylko ograniczone zaufanie oraz rzetelna analiza umów i weryfikacja osób z którymi zawierane są umowy najmu mogą zaoszczędzić osobom lub podmiotom wynajmującym nieruchomości kłopotów, nie tylko finansowych.

Jednocześnie informuję, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOS) opracował interaktywny formularz (https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz ), za pomocą którego – również anonimowo – można zgłaszać przypadki
np. nielegalnego składowiska odpadów, magazynu lub innego działania mogącego wpływać na pogorszenie stanu środowiska. Przekazane tą drogą zgłoszenia trafią bezpośrednio do Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Głoś. Dzięki temu Głoś ma szansę na szybką interwencję i powstrzymanie nielegalnych praktyk zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, zwierząt oraz środowisku.

Samorząd Województwa Mazowieckiego stara się pomagać w rozwiązywaniu tego typu problemu, jednak mając na względzie jego skalę, nie ma możliwości udzielenia wsparcia wszystkim potrzebującym samorządom. Dlatego też zwracam się do Państwa o monitorowanie miejsc, w których potencjalnie mogą być porzucone bądź gromadzone bez zezwolenia odpady, a także o zaktywizowanie mieszkańców w tym zakresie, bo tylko wspólne działania oraz obywatelska postawa lokalnych społeczności pomogą w wykrywaniu przestępstw popełnianych przeciwko środowisku.

Z poważaniem
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik


Ułatwienia dostępu