Podatki

Zaświadczenia

Wydanie zaświadczenia w sprawie:

  • powierzchni gospodarstwa rolnego,
  • dochodowości z gospodarstwa rolnego,
  • ilości hektarów przeliczeniowych z powierzchni gospodarstwa rolnego,
  • powierzchni użytków rolnych.

I. Miejsce załatwienia sprawy:

– Urząd Gminy w Tczowie, pokój nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

II. Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia,
  • opłaty:
    a) Zaświadczenie opłata skarbowa 17zł.
    b) Nie podlegają opłacie skarbowej oraz zwalnia się od opłaty skarbowej podania i załączniki do podań, zaświadczenia wymienione w ustawie o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142).

III. Termin załatwienia sprawy:

– Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.


Deklaracje podatkowe:


Ulgi podatkowe:


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej


Dokumenty do umorzenia podatku – osoby fizyczne