Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Tczów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://tczow.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-04-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-18

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 • Zamieszczone treści nie występują w alternatywnej wersji audio dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 24.04.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 24.04.2023 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową w sprawach dostępności jest Anna Chołuj, adres e-mail: kasa@tczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  48 676-80-23 wew. 207. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 1. Główne wejście do budynku znajduje się przy drodze głównej Tczów-Bartodzieje.
 2. Budynek składa się z dwóch kondygnacji połączonych schodami. Na każdym poziomie budynku znajdują się korytarze. Budynek nie posiada windy, ani podjazdu.
 3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
 4. Urząd posiada miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu przed Urzędem.
 5. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących
 6. Nie posiada pętli indukcyjnej.
 7. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 9. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w wydziałach mieszczących się na I i II piętrze budynku powinny telefonicznie zgłosić taką potrzebę do pracownika pod numerem 48 676-80-23 wew. 207, który oddeleguje pracownika właściwego do obsługi danej osoby poza budynkiem.
 10. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.