BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie

Strona GOPS na Facebook

godziny pracy: 7:30 – 15:30

Numer konta na który komornicy mogą  przelewać zadłużenie z tytułu alimentów:
18 9157 0002 0020 0200 0592 0051


Kierownik GOPS mgr Ilona Czarnecka – organizator pomocy społecznej gops@tczow.pl 48 676 82 97    fax. 48 676 82 97
Pracownik socjalny mgr Iwona Chołuj Rejon opiekuńczy: Borki, Kazimierzów, Tynica, Rawica, Józefów oraz dodatki mieszkaniowe – teren całej gminy
Pracownik socjalny mgr. Paulina Fijoł Rejon opiekuńczy: Bartodzieje, Podzakrzówek, Janów, Lucin
Pracownik socjalny mgr Beata Urbańska Rejon opiekuńczy: Brzezinki Stare, Brzezinki Nowe, Wilczy Ług, Wincentów, Tczów, Julianów
Asystent rodziny
Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych mgr  Sylwia Kundys, Ewelina Pasek
Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych 500+ Karolina Ruszkowska, Ewelina Pasek
Opiekunka domowa Ewa Kosiór, Marlena Solecka
Karta Dużej Rodziny Beata Urbańska i Iwona Chołuj
Stypendia Iwona Chołuj i Beata Urbańska
Program żywnościowy Beata Urbańska 1. Fundusze Europejskie na pomoc żywnościową 2021-2027. 2. Program POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021plus https://tczow.pl/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027/
Skierowania do programu żywnościowego Pracownicy socjalni

godziny pracy: 7:30 – 15:30 praca w terenie od 10:00 do 14:30

Pomoc przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2268) oraz aktów wykonawczych do ustawy.


Pomoc Społeczna

 

KRYTERIUM DOCHODOWE

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Obowiązują następujące kryteria dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 776,00 zł.
 • dla osoby w rodzinie – w wysokości 600,00 zł.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 1. miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 2. składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Formy Pomocy

 

ŚWIADCZENIAMI PIENIĘŻNYMI SĄ:

 • Zasiłek stały,
 • Zasiłek okresowy,
 • Zasiłek celowy,
 • Specjalny zasiłek celowy.
 

ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie,
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 • kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Kryterium dochodowe:

 • na osobę samotnie gospodarującą  – 776,00 zł
 • na osobę w rodzinie – 600,00 zł

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby (z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie oraz niższa niż 20 zł.)
 2. w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodzinynie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

ZASIŁEK CELOWY

Wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a tym samym może być przeznaczony w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów związanych z:

 • zakupem żywności, leków, leczenia,
 • zakupem opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 • drobnymi remontami i naprawami w mieszkaniu,
 • kosztami pogrzebu.

Osobom bezdomnym oraz innym osobom, niemającym dochodu czy możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ-tu, może zostać przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które:

 • poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego;
 • poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

Może być przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Jednak jego wysokość nie może przekroczyć odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Ta forma zasiłku ma charakter uznaniowy, a zatem przyznanie go zależy od okoliczności sprawy oraz środków finansowych Ośrodka. 


Formy Pomocy

 

ŚWIADCZENIAMI NIEPIENIĘŻNYMI M.IN. SĄ:

 • Praca socjalna,
 • Poradnictwo specjalistyczne,
 • Interwencja kryzysowa,
 • Składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 • Sprawienie pogrzebu,
 • Schronienie, posiłek, niezbędne ubranie,
 • Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

PRACA SOCJALNA

Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom w rozwinięciu lub wzmocnieniu ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta przez pracownika socjalnego, opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub rodziny.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny w którym opracowuje się ocenę sytuacji osoby czy rodziny oraz formułuje się cele, które ma osiągnąć osoba czy rodzina dla przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny. W przypadku odmowy zawarcia kontraktu czy też niedotrzymania jego postanowień ośrodek pomocy społecznej może odmówić pomocy finansowej lub ją wstrzymać.

 

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Przysługuje:

 • osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, nieposiadającej ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • osobą pobierającym zasiłek stały, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

SPRAWIANIE POGRZEBU

Jest to świadczenie niepieniężne. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego lub też zgodnie z wyrażoną przez niego wolą odnośnie sposobu pochowania.

 

POBYT I USŁUGI W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ:

Dom pomocy społecznej świadczy usługi:

 • bytowe,
 • opiekuńcze,
 • wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Ponadto DPS może także świadczyć usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

Prawo do umieszczenia w DPS-ie przysługuje osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, a małżonek oraz rodzina nie są w stanie jej udzielić.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku,
 • osób przewlekle somatycznie chorych,
 • osób przewlekle psychicznie chorych,
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • osób niepełnosprawnych fizycznie,
 • osób uzależnionych od alkoholu.

Osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej i wydaje się stosowną decyzję w sprawie. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

 

Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi (kierownik ustala w drodze umowy z w/w osobami wysokość wnoszonej przez nich opłaty)
 1. a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium
 2. b)  w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w w/w punktach.
 

Zwolnienia z opłat za pobyt w DPS

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

 • wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
 • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
 • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,
 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

 

Ułatwienia dostępu