Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

to społeczna komisja działająca  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 165 ze zm.)

Podstawowym zadaniem Komisji jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych a także zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja poprzez swoją działalność, zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia.

Jednocześnie realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy m.in. :

– inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;

– podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego;

– opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.172 ze zm.).

Komisja powołana jest zarządzeniem nr.16.2023 Wójta Gminy Tczów z dnia 12.02.2023 r., które określa jej skład osobowy.

Skład osobowy GKRPA:

  1. Stanisław Jurek- Przewodniczący Komisji;
  2. Jolanta Rdzanek- Zastępca Przewodniczącego Komisji;
  3. Paulina Fijoł -Sekretarz Komisji;
  4. Kacper Gogacz- Członek Komisji;
  5. Małgorzata Solecka- Członek Komisji;
  6. Ilona Czarnecka – Członek Komisji.

Wniosek w dokumencie do pobrania:


Odnajdź radość i szczęście w życiu bez dopalaczy.

Zapraszamy na film edukacyjny

https://radom.naszemiasto.pl/gmina-tczow-otworz-sie-na-pomoc-dopalacze/re#START