BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Ankieta rozeznania potrzeb na usługi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Ankieta

Szanowni Państwo!

W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Tczów w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli ocenić zainteresowanie mieszkańców Gminy Tczów udziałem w Programie.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym
i sprawują bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. dorosłymi  osobami  niepełnosprawnymi  posiadającymi:
  3. orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program może być  realizowany w dwóch formach:

  1.  w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na  uczestnika programu wynosi 240 godzin
    w ciągu roku,
  2.  w formie pobytu całodobowego – maksymalna ilość dni opieki wytchnieniowej na uczestnika programu wynosi 14 dni
    w ciągu roku.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Z uwagi na powyższe, osoby zainteresowane uzyskaniem wyżej opisanego rodzaju wsparcia proszone są o wypełnienie ankiety
i  przesłanie na adres e-mail:gops@tczow.pl  w terminie do 13 listopada 2023 r.

Ankietą można także złożyć w formie papierowej w siedzibie GOPS w Tczowie.

 


Ankieta do pobrania:

Ułatwienia dostępu