BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Urząd Gminy  w Tczowie  informuje, że na terenie naszej gminy rozpoczął się cykl kontrolny.

Megafon

Urząd Gminy  w Tczowie  informuje, że na terenie naszej gminy rozpoczął się cykl kontrolny w przedmiocie prawidłowego opróżniania zbiorników bezodpływowych /przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednocześnie przypominamy o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 zpóźn. zm.).

Na właścicielach nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, ciąży obowiązek zawierania umów o świadczeniu usług opróżniania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie oraz okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat
za te usługi podczas kontroli.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający odpowiednie zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Tczów.

Firmy świadczące usługi wywozu nieczystości na terenie gminy Tczów:

  • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zwoleniu, ul. Bogusza 19, 26-700 Zwoleń;
  • WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze;

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z §5 ust. 1 pkt 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tczów nieczystości ciekłe powinny być usuwanie z nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

Na oryginale podpisał
Wójt Gminy Tczów
Arkadiusz Baran


Ułatwienia dostępu