BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Projekt pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleńskim”

 

Mija  5 lat od zamontowania nowoczesnych syren alarmowych w Powiecie Zwoleńskim.  Projekt pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleńskim”, zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Oś Priorytetowa V- „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1 „Dostosowanie do zmian klimatu”. Nadrzędnym celem inwestycji było ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, technicznymi, zjawiskami atmosferycznymi
w czasie pokoju oraz alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, skażeniach chemicznych, biologicznych w czasie wojny. System jest połączony z systemem ostrzegania Wojewody Mazowieckiego i jest z nim całkowicie kompatybilny. Obejmuje swoim zasięgiem Gminy z całego Powiatu Zwoleńskiego: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń. W ramach projektu zakupiono 7 punktów alarmowych – syren alarmowych szczelinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 1 pulpit sterowania oraz 1 centralę alarmową
i 1 zestaw komputerowy z oprogramowaniem, które zostały zainstalowane na terenie Gmin wymienionych powyżej, będących Partnerami. Projekt dostarcza rozwiązanie oparte na rozbudowie i modernizacji oprogramowania oraz integrację istniejących systemów informatycznych wspomagających pracę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Gmin z terenu całego Powiatu.

W ramach zadania odbyły się także działania edukacyjne w postaci spotkań informacyjnych z mieszkańcami, na których przedstawiono zasady, specyfikację i rodzaje alarmowania, komunikaty ostrzegawcze oraz zagrożenia w przypadku katastrof.

Liderem projektu  pn. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Zwoleńskim”,
był Powiat Zwoleński, natomiast Partnerami przy realizacji projektu, były Gminy: Zwoleń, Kazanów, Tczów, Przyłęk i Policzna

Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 260 413,14 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 206 160,00 zł, natomiast wkład własny Gminy  Tczów to 5 936,10 zł. Pozostały pozostałe środki finansowe pochodziły z budżetu Powiatu Zwoleńskiego oraz budżetów Partnerów.


Załącznik:

Ułatwienia dostępu