BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

INFORMACJA       

Kryteria kwalifikowalności

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

1 823,60 zł
dla osoby samotnie gospodarującej
1 410,00 zł dla osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby bezdomne,
 • obywatele państw trzecich
 • osoby obcego pochodzenia i należące do mniejszości (w tym społeczności marginalizowanych, jak Romowie);
 • pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w ust. 11.

Zestaw na Podprogram 2023 dla jednego odbiorcy końcowego obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 34 kg w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:
 • Groszek z marchewką 1,60 kg,
 •  Koncentrat pomidorowy 0,96 kg,
 • Dżem truskawkowy 1,20 kg,

2. Artykuły skrobiowe:

 • Makaron jajeczny świderki 2,50 kg,
 • Mąka pszenna 4 kg,
 •  Kasza jęczmienna 1,50 kg,
 • Płatki owsiane 1 kg
 • Herbatniki maślane 0,60 kg
 • Kawa zbożowa rozpuszczalna 0,40 kg,

3. Artykuły mleczne

 • Mleko UHT 6 l,
 • Ser podpuszczkowy dojrzewający 1,20 kg

4. Artykuły mięsne

 •  Szynka wieprzowa mielona 1,20 kg,
 •  Szynka drobiowa 1,20 kg,
 •  Pasztet wieprzowy 0,48 kg,
 •  Szprot w oleju 0,68 kg.

5) Cukier

 •  Cukier biały 4 kg,

6) Tłuszcze

 •  Olej rzepakowy 4 l.

7) Dania gotowe

 •  Fasolka po bretońsku 1,50 kg.

Program POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021plus

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2021 Plus

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 – sierpień 2023,
a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  czerwiec 2023 – sierpień 2023

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Radomski Bank Żywności do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa mazowieckiego  która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego
w tej ustawie – których dochód
a) do 14.05.2023 nie przekraczał 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,
      1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie,
b)
od 15.05.2023 nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,
      1823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 PLN dla osoby w rodzinie,

stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 1. Sposób kwalifikacji:[1]
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

[1] W okresie epidemiologicznym OPS/OPL może kwalifikować w sposób zdalny na podstawie złączników 5.1, 6.1, 7.1

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁUILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘOPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)ILOŚĆ KG NA OSOBĘ
CUKIER BIAŁY212,00
MAKARON JAJECZNY40,52,00
MLEKO UHT212,00
OLEJ RZEPAKOWY212,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE10,30,3
SZYNKA WIEPRZOWA30,30,9

 1. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 Plus określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021 Plus.
 2. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 Plus jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 7,36 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację
na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS  do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS
w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać
z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

PODPROGRAM 2021 plus– efekty

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023– wrzesień 2023.
 • Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny świderki),
 • mleczne (mleko UHT),
 • mięsne (szynka wieprzowa),
 • cukier (cukier biały),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),

Pomoc żywnościowa trafiła do 450 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.

 1. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  o 6,21000  ton żywności;
  o 900 paczek żywnościowych;
  o 0 posiłków;
 1. W ramach Podprogramu 2021 plus dla 0 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 0 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
  •   Ekonomiczne – 0 spotkanie dla  0 uczestników
  •   Żywieniowo – dietetyczne  0 spotkanie dla 0 uczestników
  •   Kulinarne – 0 spotkanie dla 0 uczestników
  •   Niemarnowanie żywności – 0 spotkanie dla 0 uczestników

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus


Więcej informacji w załącznikach:

Ułatwienia dostępu