BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunlanych (PSZOK)

Punkt zlokalizowany jest w Tczowie 116C przy oczyszczalni ścieków i świadczy usługi od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych) w godzinach 7:30 – 15:30.

PSZOK w Tczowie prowadzony jest samodzielnie przez Gminę Tczów, Tczów 124, 26-706 Tczów.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą, dostarczane na swój koszt i we własnym zakresie, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tczów, zebrane w sposób selektywny następujące rodzaje odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych:

 1. papier;
 2. szkło;
 3. metale;
 4. tworzywa sztuczne;
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 6. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 7. bioodpady;
 8. popiół i żużel z palenisk domowych;
 9. zużyte opony (o średnicy do 1650 mm);
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 11. zużyte baterie i akumulatory;
 12. przeterminowane leki i chemikalia;
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne powstałe w wyniku prac remontowych na nieruchomościach zamieszkałych;
 14. odpady tekstyliów i odzieży;
 15. odpady niebezpieczne;
 16. lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
 17. odpady medyczne niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
  w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
  w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
  w szczególności igieł i strzykawek.

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 1. zmieszane odpady komunalne;
 2. materiały zawierające azbest, papę, smołę;
 3. szyby samochodowe;
 4. części samochodowe;
 5. opony z pojazdów ciężarowych, ciągników i maszyn rolniczych;
 6. sprzętu budowlanego i urządzeń przemysłowych;
 7. inne wskazujące, że powstały one w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dostarczone odpady do PSZOK muszą być posegregowane w taki sposób, aby istniała możliwość umieszczenia ich w łatwy sposób w odpowiednich pojemnikach i kontenerach – zabrania się segregacji odpadów na placu PSZOK.

Ułatwienia dostępu