BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Informacja o wyniku naboru członków Komisji Konkursowej

Herb Gminy Tczów

Ogłoszeniem z dnia 11 stycznia 2024 r. zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tczów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tczowie, na stronie internetowej Gminy Tczów, Wójt Gminy Tczów zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z dnia 2023 r., poz. 571) o zgłaszanie propozycji kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert w 2024 roku.

W okresie od 11 stycznia do 29 stycznia 2024 r. nie wpłynęły zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert ww. konkursie.
Wobec powyższego Wójt Gminy Tczów w otwartym konkursie ofert w 2024 r. powoła członków Komisji Konkursowej spośród pracowników Urzędu Gminy w Tczowie.


Ułatwienia dostępu