BIP Gmina Tczów Unia Europejska

V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży„Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym”

 V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży
„Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami
w Gospodarstwie Rolnym” pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju WsiZgłoszenie do Konkursu i przesłanie pracy konkursowej Uczestnik może dokonać
do 30 września 2023 r. do godziny 23:59

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje V Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero”, który w 2023 roku przebiega pod hasłem Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym” , skierowany do uczniów
i absolwentów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, którzy w chwili zgłoszenia mają nie mniej niż 13 lat i nie ukończyli 22 lata. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Konkursu jest skuteczne oddziaływanie na środowisko rolnicze i całkowite wyeliminowanie wypadków i chorób zawodowych rolników, stworzenie lepszych warunków pracy i życia rolników w gospodarstwach rolnych.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez Uczestnika Konkursu pracy konkursowej na temat filarów międzynarodowej kampanii Wizji Zero i co najmniej z jednej z jej siedmiu Złotych Zasad zawartych w regulaminie konkursu ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie
i dobrostan
poprzez zrealizowanie utworu audiowizualnego w postaci filmu., obrazującego upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

Zgłoszone prace oceniane będą według kryteriów:

  1. zgodność z tematyką Konkursu i jej trafne przedstawienie,
  2. oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu tematu Konkursu,
  3. jakość i walory estetyczne pracy konkursowej, w tym gra aktorska, scenariusz, montaż.

Praca konkursowa powinna być wykonana i nadesłana przez Uczestnika Konkursu w wersji elektronicznej jako film zapisany
w pliku o formacie AVI lub MPEG-4. Długość nagrania powinna wynosić od 30 sekund do 2 minut. Jakość i forma pracy powinny umożliwiać jej odbiór z urządzeń stacjonarnych i przenośnych oraz umożliwiać jej emisję w telewizji. Praca winna zawierać planszę wprowadzającą z tytułem filmu oraz planszę z napisami końcowymi zawierającymi informację: Film zrealizowano w ramach
V Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero- Bezpiecznie z Niebezpiecznymi Substancjami w Gospodarstwie Rolnym” a także logo Wizja Zero.

Zgłoszenie do udziału w Konkursie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu, które znajduje się na stronie KRUS www.krus.gov.pl w zakładce: Moja Wizja Zero Ogólnopolski konkurs dla młodzieży. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z prawidłowo złożonymi oświadczeniami, według wzorów stanowiących załącznik 1 i 2 do Regulaminu Konkursu, Uczestnik przesyła na adres: wizjazero@krus.gov.pl, a następnie przekazuje Organizatorowi w oryginale na adres: KRUS Centrala, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa. Po rejestracji Uczestnik otrzymuje na wskazany przez siebie adres email dane do zalogowania się na platformie hostingowej, na której zamieszcza prace konkursową wraz z anonimowym oznaczeniem przeznaczonym dla filmu.

 


Załączniki do konkursu:

Ułatwienia dostępu