BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Urząd Stanu Cywilnego w Tczowie

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy
w szczególności:

 • rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób
 • dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego
 • prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych
 • przyjmowanie zgłoszeń o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie
 • prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk
 • wykonywanie zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:
 • Wymiana dowodu osobistego
 • Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
 • Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych
 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 • Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL
 • Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL
 • Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
 • Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
 • Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP
 • Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP
 • Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców
 • Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
 • prowadzenie rejestru wyborców:
 • Udostępnienie rejestru wyborców
 • Udostępnienie spisu wyborców.
 • Wpisanie do rejestru wyborców
 • Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących …
 • Dopisanie do spisu wyborców
 • Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 • Głosowanie korespondencyjne
 • sporządzanie wykazów przedpoborowych i poborowych oraz wykazów dzieci do szkół
 • prowadzenie Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów (ustalanie numeru porządkowego budynków).

Wnioski do pobrania na stronie www.tczow.pl


Ułatwienia dostępu