BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Nabór wniosków „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” na rok 2024

po lewej stronie widnieje herb Gminy Tczów a po prawej napis Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tczów 124 26-706 Tczów.

Nabór wniosków „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” na rok 2024
Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością na rok 2024

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby
z niepełnosprawnością w roku 2024 proszone są o kontakt osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tczowie 124 , 26-706 Tczów lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 48 676 82 97.


Zgłoszenia do udziału w w/w programie przyjmowane będą do dnia 13 września 2023 roku.

Program adresowany jest do:

 • dzieci do ukończenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością
w różnych sferach życia, w tym:

 1. Wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej.
 2. Wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie.
 3. Wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania.
 4. Wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowane na równi z orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie
  z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1987 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną:
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1987 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowane na równi z orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1987 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną:
 4. 360 godzin rocznie dla:
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osób
   z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1987 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Jeżeli jesteś zainteresowany przyznaniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  na rok 2024 wypełnij Kartę zgłoszeniową  oraz zakres czynności asystenta i dostarcz je do ośrodka.

Dodatkowe informacje oraz druki do pobrania można pobrać w załączniku lub uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie, więcej szczegółowych informacji o programie znajdziesz również na stronie:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024 


Załączniki:

Ułatwienia dostępu