BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 w ramach Podprogramu 2023

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 w ramach Podprogramu 2023
o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tczowie w  celu otrzymania skierowania po w/w pomoc. Uprawnionymi do otrzymania pomocy żywnościowej są rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,  których dochód nie przekracza 1410,00 na osobę w rodzinie oraz osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 1 823,60oraz u których występują przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności i inne).  Zgłaszający się powinni przedstawić  do wglądu dokumenty potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania.

Skierowania będą wydawane od 11.10.2023r. do 31.12.2023r.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.


Ułatwienia dostępu