BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Rozpoczęcie XXII edycji Programu Stypendia Pomostowe 2023/2024 Segment IA z udziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Rusza XXII edycja Programu Stypendiów Pomostowych 2023/2024 Segment IA z udziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

UWAGA MATURZYSTO !
ZDOBĄDŹ STYPENDIUM POMOSTOWE NA STUDIA !

 

Rusza XXII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, w którym od początku aktywnie uczestniczy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (następca prawny Agencji Nieruchomości Rolnych). Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku akademickim studia dzienne, czekają roczne stypendia
w wysokości 7 000 zł, wypłacane w miesięcznych ratach od października do lipca w roku akademickim 2023/2024.

Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny, którego celem jest ułatwienie młodym ludziom podjęcia studiów
i wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. O stypendia mogą ubiegać się maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych (z wyłączeniem kierunków mundurowych) oraz spełniający łącznie poniższe kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,  
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,  
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (okres potwierdzonego zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl),  
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2 443 zł brutto wyliczony z czerwca 2023 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,  
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100 (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony
    jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na stronie Fundacji: www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa
do składania wniosków aktywna będzie w terminie od 7 lipca do 18 sierpnia 2023 r., do godziny 16.00. Regulamin przyznawania
i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2023/2024 segment IA dostępny jest na stronie Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości oraz na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl.

Wydrukowany z systemu wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Oddziału Terenowego KOWR (najbliższego względem miejsca zamieszkania), w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2023 r.

Więcej informacji o programie na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl lub pod numerami telefonów: 22 531 16 43, 22 635 10 00.


Ułatwienia dostępu