Zadania dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Nazwa inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Tczów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja obejmuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
w miejscowościach na terenie Gminy Tczów wraz z modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków. Zadanie zostało podzielone na 2 części.

Część I – „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Tczów” obejmuje wybudowanie 18 przyłączy
w następujących miejscowościach zlokalizowanych na terenie Gminy Tczów: Bartodzieje, Brzezinki Nowe, Brzezinki Stare,
Rawica, Rawica Nowa, Rawica Stara, Tczów.

Część IIModernizacja oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Tczów” obejmuje:

 • Ulepszenie efektywności podczyszczania mechanicznego ścieków surowych dopływających do oczyszczalni poprzez: remont sito piaskownika i wszystkich jego części mechanicznych oraz montaż nowej prasy skratek przy istniejącym sitopiaskowniku, montaż nowej komory rozdziału z regulacją przepływu ścieków.
 • Ulepszenie efektywności procesu biologicznego oczyszczania ścieków oraz zwiększenie buforu technologicznego oczyszczalni poprzez: remont starej i nowej części istniejącego reaktora biologicznego wraz z towarzyszącymi instalacjami
  i robotami budowlanymi, wymianę membran dyfuzorów napowietrzających, wymiana mieszadeł i pomp, wymianę 6 szt. dmuchaw: 3 szt. zasilające część „starą” oczyszczalni i 3szt. zasilające cześć dobudowaną, wymianę AKPiA, wymianę części rurociągów technologicznych i instalacji pomocniczych.
 • Poprawę gospodarki osadami poprzez: wymianę istniejącej prasy taśmowej do osadów na nową prasę o szerokości taśmy min. 900 mm lub wydajności min. 5m3/h oraz montaż układu do higienizacji wapnem i/lub pyłami dymnicowymi, budowę nowej wiaty magazynowej na osad (po higienizacji), zakup mini ładowarki do transportu i załadunku osadu po higienizacji;
 • Poprawę efektywności energetycznej oczyszczalni poprzez montaż systemu fotowoltaiki na dachu budynku oczyszczalni
  o mocy nie mniejszej niż 50Kw;
 • Poprawę stanu technicznego oczyszczalni poprzez remont konstrukcji dachu „starej” części budynku oczyszczalni.

Nazwa inwestycji: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów”.


Zadanie dofinansowane z
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Tczów w miejscowościach: Józefów, Brzezinki Nowe oraz Wilczy Ług.

Zakres robót:


 „Przebudowa drogi gminnej nr 450403W od km 0+000 do km 0+400,30
w miejscowości Józefów, Gmina Tczów” obejmuje: roboty pomiarowe z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych;
usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; roboty ziemne; warstwa dolna i górna podbudowy z kruszywa na poszerzeniu; frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej; wykonanie na jezdni nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwa wiążąca
gr. 5 cm; oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową; wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm; profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wykonanie pobocza z kruszywa łamanego o gr. 15 cm i szerokości 0,75 m; wykonanie kanału technologicznego; wykonanie oznakowanie poziomego i pionowego.

 „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w obrębie Brzezinki Nowe” obejmuje: roboty pomiarowe; usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; roboty ziemne; wykonanie podbudowy; wykonanie na jezdni nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca
gr. 4 cm; wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 3 cm; wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej grubości 15 cm
i szerokości 0,75 m; wykonanie oznakowanie pionowego.

 „Przebudowa drogi gminnej nr 450409W Brzezinki Nowe – Wilczy Ług – Etap II” obejmuje: roboty pomiarowe; usunięcie warstwy ziemi urodzajnej; rozbiórka krawężnika i kostki betonowej; roboty ziemne; wykonanie podbudowy; wykonanie na jezdni nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca gr. 6 cm; wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna
o gr. 4 cm; wykonanie pobocza z mieszanki kamiennej grubości 15 cm i szerokości 0,75 m; wykonanie zjazdów z mieszanki kamiennej grubości 20 cm; wykonanie oznakowanie poziomego i pionowego.


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie tablica-2-1024x683.jpgRządowy Fundusz Rozwoju Dróg „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Janowie na drodze gminnej nr 450405W Lucin – Janów”


Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi gminnej Lucin – Janów poprzez poprawę standardów bezpieczeństwa od skrzyżowania drogi gminnej nr 450405W z droga powiatową 4511W w pobliżu Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Janowie .

Zakres robót obejmował m. in.:

 1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
 2. roboty ziemne,
 3. wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych,
 4. wykonanie chodnika i zjazdów z kostki brukowej,
 5. wykonanie odwodnienia,
 6. wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych oraz elementów odblaskowych,
 7. wykonanie oznakowania pionowego.