BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Zapraszamy do współtworzenia Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2025 rok

Zaproponuj zmiany, zgłoś pomysł na nowe zadania!
Pełnomocnik Marszałka Województwa
Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad
przygotowaniem projektu Rocznego programu
współpracy Województwa Mazowieckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok
(dalej zwanym „Programem współpracy”).

Propozycje do projektu Programu współpracy można składać od 24 czerwca do 15 lipca br.
Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki
realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego.
To w nim znajdują się informacje o celach i formach współpracy, jak również o
planowanych środkach finansowych na zlecanie zadań publicznych do realizacji
przez organizacje pozarządowe. Program współpracy wskazuje również jakie
zadania publiczne w danym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego określa
jako priorytetowe.
Bądź aktywny, Twoje zdanie się liczy!
Punktem wyjścia do składania propozycji do projektu przyszłorocznego
Programu współpracy jest program obowiązujący w 2024 roku > Program
współpracy – Dialog Mazovia
– Masz szansę na zgłoszenie propozycji nowych zadań publicznych. Dobrze
uzasadnij potrzebę ich realizacji. Opisz założenia i planowane rezultaty
oraz propozycję kwoty dotacji dla jednej oferty. Pamiętaj, że
zaproponowane zadania muszą się mieścić w katalogu zadań
samorządu województwa
– Możesz zgłosić uwagi do istniejących zapisów, jak też zaproponować
zupełnie nowe
Wypełnij i przekaż nam wypełniony Formularz zgłoszenia propozycji do
15 lipca br. na jeden z wymienionych sposobów:
– online na stronie: Program współpracy – formularz zgłoszenia propozycji
– mailem: organizacyjny@mazovia.pl
– pocztą na adres (decyduje data wpływu do Urzędu):
Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa
z dopiskiem „Program współpracy 2025”


Jaki jest kolejny krok?
Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt Rocznego
programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok, który następnie
poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z
harmonogramem prac nad Programem współpracy, zaplanowane są na miesiąc
wrzesień br.


Dodatkowe informacje
W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami
Biuro Dialogu
i Inicjatyw Społecznych, e-mail: dialog@mazovia.pl

Ułatwienia dostępu