BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2024 roku.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2024 roku. 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1469 z późn. zm.) Wójt Gminy Tczów zawiadamia, że Rada Gminy Tczów uchwałą Nr LXXVII/381/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które od dnia 1 stycznia 2024 roku wynoszą:

  • 18,00 zł – miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady zbierane selektywnie od osoby (bez kompostownika);
  • 1,00 zł – zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym miesięcznie od osoby, tj. 17,00 zł – miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady zbierane selektywnie od osoby (posiadając kompostownik i kompostując bioodpady)
  • 54,00 zł – miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

Zgodnie z treścią ww. ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do  złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Jednocześnie przypominamy, że wszyscy mieszkańcy mają obowiązek segregowania odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, sprzedaż nieruchomości, zwolnienie od kompostowania) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, a w przypadku śmierci mieszkańca, w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tczowie, w pokoju nr 13, telefonicznie: 48 676 80 23 wew. 204 lub za pośrednictwem e-maila: odpady@tczow.pl


Ułatwienia dostępu