BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Przypominamy o konieczności składania korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Odpady komunalne

Drodzy Mieszkańcy

Przypominamy o konieczności składania korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach zamieszkałych w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość. Wszystkie osoby zamieszkałe na danej nieruchomości muszą być wykazane w ww. deklaracji.

Szczególnie istotne jest zgłoszenie do systemu śmieciowego urodzonych dzieci. Rodzice noworodków, którym z dnia na dzień przybywa obowiązków często zapominają o tej formalności, dlatego przypominamy, że sam meldunek dziecka nie zwalnia z obowiązku złożenia nowej deklaracji odpadowej. Z chwilą zamieszkania na nieruchomości, narodzone dziecko powinno zostać ujęte w deklaracji.

Przypominamy tym rodzicom, którzy nie zgłosili swoich dzieci, o dopilnowaniu tego obowiązku. Konsekwencją niezgłoszenia wszystkich osób zamieszkujących na posesji może być naliczenie zaległej opłaty śmieciowej nawet do 5 lat wstecz i skutkuje koniecznością uregulowania zaległych opłat za odpady (czasami setki złotych), zalecamy bezzwłoczne dokonywanie zmiany deklaracji pod kątem ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca bądź w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość opłaty, w tym: narodziny dziecka, wyprowadzka, przeprowadzka itd. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zgonu mieszkańca czas na dokonanie zmiany deklaracji został wydłużony do 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tczowie, w pokoju nr 13 lub telefonicznie 48 676 80 23 wew. 204 lub za pośrednictwem e-maila: odpady@tczow.pl


Ułatwienia dostępu